Ελληνική Εταιρία Γερμανικών Σπουδών

Η Ελληνική Εταιρία Γερμανικών Σπουδών (ΕΕΓΣ) αποσκοπεί αφενός στη προώθηση των ενδιαφερόντων του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των τμημάτων της Γερμανικής Φιλολογίας καθώς και συγγενών επιστημών, όπως για παράδειγμα της Φιλοσοφίας, της Παιδαγωγικής ή των Πολιτισμικών Επιστημών, που θεραπεύονται στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αφετέρου, λειτουργεί ως ένα ακαδημαϊκό ελληνογερμανικό φόρουμ για όλες όσες και όλους όσοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο των διαπολιτισμικών σχέσεων μεταξύ των ελληνόφωνων και γερμανόφωνων χωρών. Η ιδρυτική συνέλευση της Εταιρίας έλαβε χώρα το Μάιο του 2011 στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται και η έδρα της Εταιρίας.

Σκοπό της Εταιρίας αποτελεί –σύμφωνα με το καταστατικό-  η στήριξη κάθε δραστηριότητας στο πεδίο της Γερμανικής Φιλολογίας καθώς και η ενθάρρυνση του διεπιστημονικού διαλόγου ανάμεσα στη γλωσσολογία, τη γραμματολογία, τη διδακτική, την παιδαγωγική και τη μεταφρασεολογία. Μεγάλη έμφαση δίνεται στη δημιουργία διεθνών δικτύων επικοινωνίας με άλλα τμήματα Γερμανικής Φιλολογίας, που μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνεδρίων, εκδοτικών φορέων ή προσωπικών επαφών. Ακόμη, στόχο αποτελεί η εξάπλωση της γλώσσας και του πολιτισμού των γερμανόφωνων χωρών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την επίτευξη του οποίου σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει τόσο η δημιουργία νέων όσο και η στήριξη υφιστάμενων σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα, την Ελβετία, την Αυστρία και τη Γερμανία.

Οι δραστηριότητες της ΕΕΓΣ απευθύνονται τόσο σε εκείνες και εκείνους που ασχολούνται με τη Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε ένα ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για τις ελληνογερμανικές σχέσεις στο παρελθόν και το παρόν. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνεργασία με τους Συλλόγους Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας με στόχο την καλλιέργεια και εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Griechische Gesellschaft für Germanistische Studien

Die Griechische Gesellschaft für Germanistische Studien (GGGS) versteht sich einerseits als Interessenverband der in Griechenland tätigen Hochschuldozenten der Germanistik und benachbarter akademischer Disziplinen wie zum Beispiel der Philosophie, der Pädagogik oder den Kulturwissenschaften, andererseits als ein akademisches griechisch-deutsches Forum für diejenigen, deren Interessen und Tätigkeit im Spannungsfeld zwischen diesen beiden Kulturen angesiedelt sind. Die konstituierende Vollversammlung der Gesellschaft fand im Mai 2011 in Thessaloniki statt, wo sie auch ihren Sitz hat.

Ziele der Gesellschaft sind – laut Vereinssatzung – generell die Unterstützung jeglicher Aktivität auf dem Gebiet der germanistischen Philologie sowie die Förderung des interdisziplinären Dialogs zwischen Sprach- und Literaturwissenschaft, Didaktik, Pädagogik und Übersetzungswissenschaft. Hohe Priorität kommt ferner der internationalen Vernetzung mit anderen germanistischen Abteilungen zu, was in Form von Konferenzen, Publikationsorganen oder persönlichen Kontakten realisiert werden kann. Ein weiteres Anliegen ist die Verbreitung von Sprache und Kultur der deutschsprachigen Länder in Griechenland und im Ausland, wobei auch der Aufbau neuer und die Pflege der bereits bestehenden Beziehungen zwischen Griechenland und der Schweiz, Österreich und Deutschland  eine prominente Rolle spielen.

Zielgruppe dieser Aktivitäten der Gesellschaft sind einerseits  die auf akademischer Ebene tätigen Germanistinnen und Germanisten anderer universitärer Einrichtungen, andererseits jedoch auch ein breiteres, an griechisch-deutschen Verflechtungen in Vergangenheit und Gegenwart interessiertes Publikum; von hoher Relevanz ist auch die Zusammenarbeit mit den griechischen Deutschlehrer-Vertretungen, um so die Verbindung zwischen Universität und Sprachlehre zu wahren und zu vertiefen. Im öffentlichen Leben Griechenlands vertritt die Gesellschaft die Belange des Faches und strebt eine kulturvermittelnde Position an.
Partner:
Image
Image
Image
Sponsoren:
Image